Zarządzanie produktem oraz jego cykl

Cykl życia produktu obrazuje swoistość progresji produktu, chodzi o przekroczenie czterech podstawowych etapów: pojawienie się na rynku, progresja, nasycenie i degresja. Termin ten jest bardzo ściśle związany z marketingiem, choć wykorzystywany jest w zarządzaniu produktem i swoistością działalności Product Menagera.

Pojawienie się na rynku

To początkowy etap działań, związany z produktem. Powiązany jest z osobami, kreującymi swoje startupy lub tymi, którzy współzakładają dany biznes. Tutaj rozważa się takie kwestie jak określenie ilości nakładów pracy na uwolnienie pierwotnej wersji towaru na rynek. Trzeba dokładnie rozeznać się w potrzebach potencjalnych konsumentów, nazwać trudność, dla której został opracowany dany produkt. Opracowanie modelu biznesowego jest także bardzo przydatne pod kątem analizy idei i rozwiązania. Jest to konieczne, aniżeli jest to wytwór internetowy, bo trzeba go zaprogramować. Dzięki MVP będzie można zweryfikować ten model. W tym etapie znajduje się także gromadzenie pierwszych klientów. Działania te wymagają biegłości w obszarze marketingu. Trzeba przeanalizować pierwszych klientów oraz ich opinie, dzięki czemu będzie można dopasować produkt do wymagań rynkowych. Bardzo pomocne na tym etapie jest skorzystanie ze wsparcia osoby, mającej doświadczenia z zarządzania produktem i marketingu lub nabycie tej wiedzy w błyskawicznym czasie.

Zarządzanie produktem oraz jego cykl

Progresja

Następnie firma wchodzi w etap wzrostu, odnosząc zyski ze sprzedaży lub pretendują do tego, żeby je przynosić w przyszłości. Tutaj ma miejsce kapitał zewnętrzny, podporządkowanie się wymaganiom inwestorów. Zatrudniane są nowe osoby, które wpływają na nowe kierunki rozwoju. Pojawia się więcej oczekiwań ze strony konsumentów co do jakości produktu.

Nasycenie

To etap, w którym produkt osiągnął stabilność rynkową. Zyskał zaufanie wśród klientów. Sprzedaż osiąga jak najwyższe wielkości. Zaczyna brakować rozwiązań, kreujących nowsze zyski, stąd pojawia się eliminacja kosztów. By nie dopuścić do regresji warto zastosować pivot, czyli modyfikację części modelu biznesowego.

Regresja

To końcowa faza produktu, gdzie sprzedaż już nie generuje tyle zysków. Prowadzi to, do wyeliminowania towaru z rynku wtedy, gdy więcej kosztów generuje produkcja, aniżeli sprzedaż.