Zarządca nieruchomości – prawa i obowiązki

Zarządca nieruchomości ma za zdanie reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela nieruchomości. Do jego obowiązków należy także prowadzenie dokumentacji, dokonywanie przeglądów technicznych, planowanie remontów oraz dbanie o porządek i czystość w obrębie budynku i należących do niego terenów. Oprócz tego, do jego obowiązków należy także szereg innych, mniej lub bardziej oczywistych czynności, które warto poznać, aby dowiedzieć się, na czym polega specyfika pracy zarządcy nieruchomości.

Kim jest zarządca nieruchomości i jaką pełni rolę?

Zarządca nieruchomości to profesjonalista lub firma, którzy mają za zadanie dbanie o interesy konkretnej, powierzonej im nieruchomości. Zarządcą może obecnie zostać każda niekarana osoba dorosła, która posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. W tej roli może występować zarówno osoba fizyczna, czyli profesjonalista określany mianem zarządcy nieruchomości, jak i wyspecjalizowana w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami firma. Zarządca jest powoływany przez wspólnotę mieszkaniową lub właściciela nieruchomości oraz realizuje swoje obowiązki na podstawie umowy.

Zarządzanie nieruchomościami polega nie tylko na sprawnym i racjonalnym podejmowaniu decyzji odnoszących się do danego budynku. Zarządca musi także utrzymywać dobre stosunki z mieszkańcami i użytkownikami nieruchomości, odpowiadać na ich prośby i żądania oraz pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z budynku. Zakres jego kompetencji i wiedzy musi być bardzo szeroki, gdyż zarządca zajmuje się zarówno kwestiami technicznymi i porządkowymi, jak i formalno-prawnymi. Jednym z jego kluczowych obowiązków jest reprezentowanie wspólnoty lub właściciela przed organami administracji państwowej. Oczywiście zarządca nieruchomości nie wykonuje sam wszystkich tych czynności – ważnym elementem jego pracy jest współpraca z profesjonalistami, którym zlecane są poszczególne zadania.

Zarządca nieruchomości – prawa i obowiązki

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości są bardzo złożone i rozbudowane. Należy do nich prowadzenie dokumentacji prawnej, finansowej i technicznej oraz doradztwo w zakresie zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Oprócz tego, zarządca musi zapewnić kompleksową obsługę eksploatacyjną budynku, planować i realizować potrzebne prace remontowe i konserwacyjne, dokonywać regularnych przeglądów technicznych w zgodzie z przepisami prawnymi oraz troszczyć się o porządek w obrębie budynku i należących do niego terenów zielonych.

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy także prowadzenie korespondencji, podpisywanie umów z poszczególnymi wykonawcami i usługodawcami, przygotowywanie projektów uchwał, zwoływanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej, pilnowanie porządku obrad oraz sporządzanie protokołu z zebrania. Profesjonalny zarządca nieruchomości dba także o kwestie finansowe – pilnuje terminowości opłat oraz podejmuje kroki mające na celu windykację należności od lokatorów zalegających z płatnościami.

zarządzanie nieruchomościami warszawa